producenci

Kategorie

Regulamin


Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

„PANELOWY.NET”

 


Artykuł 1

[Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:      

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "KRAK-POLL PANELEX, 30-390 Kraków,ul.Zawiła 53 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 9442040432 oraz numer REGON – 356583313 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

Sklep Internetowy – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.panelowy.net;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży; 

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 


Artykuł 2

[Ogólne warunki]

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.panelowy.net.
 2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 
 1. Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
 2. Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
 3. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
 4. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 

 


Artykuł 3

[Umowy sprzedaży]

 1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Klient powinien za pośrednictwem strony internetowej www.panelowy.net wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.
 4. Towary prezentowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe.

 


Artykuł 4

[Realizacja Zamówienia]

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Klientowi w terminie od 2 do 5 dni roboczych.
 2. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedawcy.
 3. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przelewem na numer konta bankowego:46 1140 2017 0000 4702 0891 6399
 2. płatność przy odbiorze tylko w przypadku dostawy transportem naszej firmy

 


Artykuł 6

[Uprawnienie do odstąpienia od umowy]

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: „Krak-poll Panelex, ul. Zawiła 53, 30-390 Kraków.
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: „Krak-poll Panelex ”, ul. Zawiła 53 , 30-390 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    


Artykuł 7

[Reklamacje]

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: „Krak-poll Panelex , ul. Zawiła 53, 30-390 Kraków, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 


Artykuł 8

[Ochrona danych osobowych]

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia. 

 


Artykuł 9

[Warunki końcowe]

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.penelowy.net. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r.
 2. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

-    Adresat:     :" KRAK-POLL PANELEX ” z siedzibą ul. Zawiła 53 , 30-390 Kraków

 

 

-    Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

 

 

sprzedaży następujących rzeczy ………………………………….……………………..…...

 

 

-    Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru …………….….…………

 

 

-    Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………….

 

 

-    Adres konsumenta ……………………………………………………………………………..

 

 

-    Podpis konsumenta …………………………………………………..………………………..

 

 

-    Data …………………….......………………………………………………………………….

 Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„PANELOWY.NET”

 

Artykuł 1
[Definicje]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:      

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą " KRAK-POLL PANELEX ” z siedzibą ul.Zawiła 53, 30-390  Kraków, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 9442040432 oraz numer REGON – 356583313;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;

Sklep Internetowy – serwis internetowy będący własnością Sprzedawcy dostępny pod adresem www.panelowy.net;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru, złożone w celu zawarcia Umowy sprzedaży; 

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 

Artykuł 2
[Ogólne warunki]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.panelowy.net.
 2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 
  1. Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
  2. Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
  3. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 
  4. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, 

Artykuł 3
[Umowy sprzedaży]


 1. Aby dokonać zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym Klient powinien za pośrednictwem strony internetowej www.panelowy.net wybrać Towar, dodać go do koszyka a następnie złożyć zamówienie równocześnie podając wymagane dane osobowe. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma jego potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa powyżej. 
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury VAT lub paragonu potwierdzającego dokonanie transakcji.
 6. Towary prezentowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
 

Artykuł 4
[Realizacja Zamówienia]


 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Klientowi w terminie od 2 do 5 dni roboczych.
 2. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub transportem firmy "Krak-poll Panelex"
 3. Klient odbierając przesyłkę powinien sprawdzić jej stan i kompletność zawartości. W sytuacji gdy dostrzegalne będą uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności pracownika operatora pocztowego. 
 4. Ceny Towarów są cenami brutto, podawane są one w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny - w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 6. przelewem na numer konta bankowego:46 1140 2017 0000 4702 0891 6399
 7. płatność przy odbiorze tylko w przypadku dostawy transportem naszym transportem
 

Artykuł 6
[Uprawnienie do odstąpienia od umowy]


 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w pkt. 7.1 Klient powinien złożyć w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: ul.Zawiła 53, 30-390 Kraków.
    

Artykuł 7
[Reklamacje]


 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji towaru w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową nie później jednak niż w terminie 2 lat od wydania towaru. Klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy - ul. Zawiła 53, 30-390 Kraków 
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

Artykuł 8
[Ochrona danych osobowych]


 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia. 
 

Artykuł 9
[Warunki końcowe]


 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego. Jest on powszechnie dostępny na stronie www.penelowy.net. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012r.
 3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 4. Regulamin nie wyłącza zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz innych ustaw szczegółowych.


 


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.
Akceptuję | Więcej informacji